Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tại sao xu hướng lại là đổi từ xe xăng sang xe điện? Trả lời cho: Tại sao xu hướng lại là đổi từ xe xăng sang xe điện?

  • Nhật Đoàn Long

    0 VF Points
    Thành viên
    07/11/2022 lúc 21:52

    Công nhận, xe điện với các nhãn hàng là bài toán về trạm sạc. Xe điện đối với người dùng là bài toán về thói quen