Home Diễn đàn Phong cách sống Sở hữu ô tô sự chuyển dịch tất yếu Trả lời cho: Sở hữu ô tô sự chuyển dịch tất yếu

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Danh dự
    07/11/2022 lúc 23:32

    Mua ô tô thì đi kèm rất nhiều thứ tiền phát sinh nữa như bảo dưỡng, đăng kiểm… bác cân nhắc nếu thấy thu nhập đủ thì mua không thì cứ xe máy mà đi bác ạ