Home Diễn đàn Đánh giá xe Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống? Trả lời cho: Liệu xe điện có thể đáp ứng được kỳ vọng của người mua, thay thế dc xe xăng dầu truyền thống?

  • Anh Tuấn Lê

    0 VF Points
    Chủ xe
    15/11/2022 lúc 13:52

    Xếp hàng dài dã man chỉ để đổ xăng, nhìn người ta dùng xe điện mà thấy sướng thay.