Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Kỷ nguyên xe điện sẽ bùng nổ khi nào? Trả lời cho: Kỷ nguyên xe điện sẽ bùng nổ khi nào?

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Chủ xe
    16/11/2022 lúc 17:26

    Thấy mọi người sôi nổi vụ chuyển sang xe điện quá. Người đi xe xăng như mình chắc cũng phải tích dần để chuyển sang xe điện cho hợp xu thế thôi.