Home Diễn đàn Tâm sự Tốc độ xe ô tô ảnh hưởng thế nào đến bầu không khí ở đô thị? Trả lời cho: Tốc độ xe ô tô ảnh hưởng thế nào đến bầu không khí ở đô thị?

  • Nhật Đoàn Long

    0 VF Points
    Thành viên
    19/11/2022 lúc 14:03

    Có đủ điều kiện thì cứ xe điện mà cân nhắc nhỉ, khỏi lo thải khí ra môi trường 😅