Tương tác 10 lần với nội dung

Tặng 20 điểm cho mỗi 10 lần tương tác (thích, bình luận, trả lời thảo luận) với các nội dung trên cộng đồng.

Thành viên được tặng Tối đa 3 lần/ngày.

3 Bước

  • Bình luận Tin tức 3 lần
    (0/3)
  • Trả lời thảo luận 3 lần
    (0/3)
  • Thích 4 nội dung
    (0/4)