Home Diễn đàn Tin tức ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối Trả lời cho: ⌛ Đã mở "tác vụ" cho phép sửa lại nội dung bài viết sau khi Post mà chưa được duyệt và bị từ chối

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Danh dự
    25/11/2022 lúc 18:02

    May họ thêm tính năng này, chứ như trước viết sai là phải làm lại hết khổ thật bác nhỉ