Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ? Trả lời cho: Tại sao ô tô chạy bằng động cơ đốt trong không hoạt động được trong nước lũ?

  • Minh Trần Kim

    0 VF Points
    Chủ xe
    04/12/2022 lúc 07:12

    Nhưng tôi thấy xe điện cũng có khá khẩm hơn đâu, đều phải kiêng nước cả