Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bao nhiêu bác ở đây biết xe 5+2 chỗ là gì? Ưu nhược điểm thế nào? Trả lời cho: Bao nhiêu bác ở đây biết xe 5+2 chỗ là gì? Ưu nhược điểm thế nào?

  • Trần Huy Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:02

    Tưởng đâu xa lạ hóa ra là xe quen. Nhưng mà gọi 5+2 cũng được, vì 2 ghế kia bé hơn chứ có bằng nhau đâu mà tổng lại bằng 7 được.