Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đấu giá biển số xe ôtô có còn phải nộp lệ phí đăng ký biển? Trả lời cho: Đấu giá biển số xe ôtô có còn phải nộp lệ phí đăng ký biển?

  • Huy Huy Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    07/12/2022 lúc 18:04

    nếu đấu giá công khai, minh bạch thì ko phải nghĩ, ai có tiền người đấy được thôi cụ