Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bao nhiêu bác ở đây biết xe 5+2 chỗ là gì? Ưu nhược điểm thế nào? Trả lời cho: Bao nhiêu bác ở đây biết xe 5+2 chỗ là gì? Ưu nhược điểm thế nào?

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    07/12/2022 lúc 18:30

    Đúng rồi bác, nhưng cá nhân em thấy gọi CUV với SUV thì khó nhớ đặc điểm nhận dạng hơn là cách gọi 5+2 với 7