Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Mọi người cho e hỏi chế độ nghe gọi bằng kết nối Blu tút trên xe Lux A kết nối chậm chạp quá ạ. Trả lời cho: Mọi người cho e hỏi chế độ nghe gọi bằng kết nối Blu tút trên xe Lux A kết nối chậm chạp quá ạ.

  • Dương Văn Huân

    300 VF Points
    Thành viên VVIP
    30/12/2022 lúc 07:25

    Của em vẫn nhanh nhé