Home Diễn đàn Đánh giá xe So sánh tính năng chống trộm trên VF5 plus và VFe34 Trả lời cho: So sánh tính năng chống trộm trên VF5 plus và VFe34

  • Hạ Phạm Nhật

    0 VF Points
    Thành viên
    03/01/2023 lúc 18:25

    Thực ra tính năng gì thì tính năng, mình vẫn phải cẩn thận với xe của mình các bác ạ. Công nghệ nó chỉ hỗ trợ và giảm rủi ro cho mình thôi chứ phụ thuộc thì dở.