Home Diễn đàn Hỏi – Đáp “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ! Trả lời cho: “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ!

  • Thanh Nguyễn Trường

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 13:03

    À, hôm qua khai báo thêm số VIN cho đầy đủ thông tin tài khoản thì bị báo – số VIN này đã được dùng cho tài khoản khác, không hiểu luôn 🙂