Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Thường Phạm Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 00:19

    Báo cáo cán bộ. Lắp thêm vào là độ chế. Mà đã là độ chế là mất bảo hành.