Home Diễn đàn Tin tức Link nộp hồ sơ hoàn tất hồ sơ nhận quà tương đương 30 cổ phiếu VFS Trả lời cho: Link nộp hồ sơ hoàn tất hồ sơ nhận quà tương đương 30 cổ phiếu VFS

  • Ngoc Son Dinh

    0 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 11:25

    Đề nghị Vinfast cho anh em chủ xe đăng kí sau cũng được làm cổ đông của Vinfast. Trân trọng cảm ơn!