Home Diễn đàn VF 8 Ắc quy trên xe VF8 Trả lời cho: Ắc quy trên xe VF8

  • Phúc Nguyễn Thúc

    25 VF Points
    Thành viên
    29/08/2023 lúc 14:48

    Xe mình ắc quy cũng xuống nhanh xe thức sạc nhiều lần, đưa xuống Đại lý thay luôn ắc quy mới, từ chiều hôm qua giờ thấy ổn.