Home Diễn đàn Tin tức Tải app Cộng đồng Vinfast không cần vào trình duyệt Trả lời cho: Tải app Cộng đồng Vinfast không cần vào trình duyệt

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    01/09/2023 lúc 09:06

    Ok ý bạn rất hay. Nhưng nên ra 1 ap riêng sau này có thể tạo riêng mã cổ phiếu để cho người dùng xe tham gia đầu tư. Bạn thấy sao nè 🚗