Home Diễn đàn Đánh giá xe Vinfast đã làm ae thất vọng chưa??! Trả lời cho: Vinfast đã làm ae thất vọng chưa??!

  • Thị Ngọc Hòa Đặng

    0 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 16:18

    Vô cùng thất vọng, người tiên phong mà không được quà cổ phiếu, lúc mua Sale và bộ phận chăm sóc khách hàng không hề hướng dẫn mình vào cộng đồng