Home Diễn đàn Tâm sự Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này! Trả lời cho: Mọi người ai chưa nhận được 30cp của VFS thì bơi vào đây có tin cập nhật này!

  • Hòa Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    02/09/2023 lúc 20:08

    Mình mới nhận xe 11/8 nhưng chưa đăng ký tv. Thế là tụt cơ hội. Haizzz