Home Diễn đàn My VinFast Moment 𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐕𝐢𝐧𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐢̃𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 Trả lời cho: 𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐕𝐢𝐧𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐢̃𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠