Home Diễn đàn VF 9 VF9 phần mềm 8.5.5 full ADAS đáng trải nghiệm Trả lời cho: VF9 phần mềm 8.5.5 full ADAS đáng trải nghiệm

  • Tam Nguyen Doan Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    17/09/2023 lúc 14:43

    VF9 còn quá nhiều lỗi: tự nhiên hết bình khi đậu , cảm biến trước sau không hoạt động, cảnh báo lệch làn lúc làm việc, lúc không, đèn xi nhan đang chạy tự dưng không hoạt động. Adas cũng chưa có.