Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu. Trả lời cho: Tôi đã mua VF9 vào tháng Tư. Nhưng họ nói rằng họ không thể cung cấp cổ phiếu.

  • Nguyên Hưng Nguyên Hưng

    50 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 10:18

    Thiết nghĩ nếu có thông tin về các chương trình gửi qua SMS cho khách hàng thì dễ tiếp cận hơn