Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hoà VF5 Trả lời cho: Điều hoà VF5

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    19/09/2023 lúc 14:24

    điều hòa chỉ có nóng và lạnh chứ không tăng giảm được độ nóng, lạnh to nhỏ khác nhau, để lạnh buổi tối hấp hơi kính kinh khủng, đồ để trong hộp đựng giấy tờ xe ướt nhẹp, để nóng thì quạt gió kêu ù hết cả tai mặc dù để quạt gió mức 1. Kỹ sư Vin kém khoản điện lạnh thật, con VF8 cũng bị kêu suốt