Home Diễn đàn VF 8 Nâng cấp phuộc cho VF8 Trả lời cho: Nâng cấp phuộc cho VF8

  • Huy Bui

    35 VF Points
    Thành viên
    04/10/2023 lúc 07:11

    Thấy có bạn ở hải phòng thay loại này dùng 1 thời gian là giảm sóc bị chảy dầu, giảm sóc xe bạn đã bị chưa