Home Diễn đàn VF 9 Anh em VF9 lưu ý cập nhật phần mềm Trả lời cho: Anh em VF9 lưu ý cập nhật phần mềm

  • Vũ Nguyễn Hồ Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    04/10/2023 lúc 10:14

    Cùng tình trạng, mình được xưởng gọi mang xe đến cập nhật, hẹn sau 08 giờ sẽ hoàn thành. Đợi qua ngày hôm sau hỏi lại thì mới được báo xe gặp lỗi nghiêm trọng, không cập nhật được. Xe đã bỏ xưởng 04 ngày, không có thông tin gì thêm.