Home Diễn đàn VF 6 Kênh "Xe hay" nói gì về VinFast VF 6? Trả lời cho: Kênh "Xe hay" nói gì về VinFast VF 6?

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    04/10/2023 lúc 10:33

    Họ là xe xăng họ có đối tượng khách hàng riêng, vả lại họ cũng đã ra đời 1 thời gian và có chỗ đứng rồi nên tạo được sự tin tưởng. VF6 dẫu gì cũng là xe mới, chưa ai lái cả, đường dài mới biết ngựa hay, doanh số sẽ nói lên tất cả