Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lux A Trả lời cho: Lux A

  • Nguyên Trương Tấn

    0 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 07:33

    cứ theo danh sách của hãng đã hoạch định trước. Mình thấy ko vẽ vời gì ở 3S đâu. Xe Đức nên bảo dưỡng chăm sóc chút sẽ OK. Và hưởng 10 năm bảo hành.