Home Diễn đàn VF e34 Mua Pin cho Vfe34 Trả lời cho: Mua Pin cho Vfe34

  • Ngọc Phạm Tiến

    100 VF Points
    Thành viên
    03/11/2023 lúc 07:30

    nếu giá pin mới thì phải thay pin đang dùng sang pin mới vì mất 1 năm thuê pin và dùng tiên phong nhiều rủi ro rồi