Home Diễn đàn VF 7 Thuê pin hay mua pin VF7 Trả lời cho: Thuê pin hay mua pin VF7

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    21/11/2023 lúc 16:25

    VF6 cũng 400km, cũng ko chênh nhiều mà bác, với lại thực tế quãng đường đi nó tối ưu hơn công bố đấy