Home Diễn đàn Đánh giá xe VF6 giá chỉ 675 triệu, nhưng trang bị công nghệ XQ xuyên gầm của xe 11,189 tỷ đồng 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF6 giá chỉ 675 triệu, nhưng trang bị công nghệ XQ xuyên gầm của xe 11,189 tỷ đồng 💞💞💞💞💞

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    25/11/2023 lúc 18:51

    Đúng giá cao và cần đi được xa là ok