Home Diễn đàn Đánh giá xe FRS 8.7.9.5 VF8 Plus – Đôi dòng trãi nghiệm sau khi cập nhật xong Trả lời cho: FRS 8.7.9.5 VF8 Plus – Đôi dòng trãi nghiệm sau khi cập nhật xong

  • Thông Phan Trung

    0 VF Points
    Thành viên
    25/11/2023 lúc 21:13

    Camera 360 tự động hiện lên khi đi tốc độ chậm hoặc camera 360 tự động hiển thi khi cảnh báo sắp va chạm nữa thì ngon!