Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Bản cập nhật mới VF5 Trả lời cho: Bản cập nhật mới VF5

  • Khoa Nguyen

    0 VF Points
    Thành viên
    09/12/2023 lúc 23:03

    do phanh tái sinh được nâng hiệu quả lên, nên khi nó hoạt dộng lượng điện nạp lại cho pin nhiều hơn, lý thuyết thì sẽ đi được xa hơn bác ạ.