Home Diễn đàn VF e34 Thay ác quy 12v cho e34 Trả lời cho: Thay ác quy 12v cho e34

  • Hoàn Vũ Sơn

    25 VF Points
    Thành viên
    14/12/2023 lúc 08:12

    Nhờ Vin tối ưu lại công suất 2 cái máy tính trong xe để tối ưu năng lượng ạ! 2 cái máy tính chạy đến 100W điện, đèn xinh nhan thì 25w 1 bóng,