Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xe vf8 eco khi bắt đầu đi có tiếng cục rất to Trả lời cho: Xe vf8 eco khi bắt đầu đi có tiếng cục rất to

  • VIỆT ĐÀO HỮU

    25 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 10:32

    Bạn yên tâm không vấn đề gì đâu, Xe nào cũng vậy dù là động cơ đốt trong hay điện, khi mình mới rửa xe xong hoặc mắc mưa mà không chạy 1 đoạn để rà phanh cho khô thì sẽ gặp như vậy , nếu chổ đỗ rộng rải thì bạn nhích tới nhích lui vài lần rà phanh thì sẽ hạn chế phanh bị bó thì nó sẽ không kêu hay kêu nhỏ không cần nhồi thêm ga.