Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 Thay gì để khắc chế hao PIN date 879.5. Bơi vào đây 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 Thay gì để khắc chế hao PIN date 879.5. Bơi vào đây 💞💞💞💞💞

  • Nguyễn Thị Hồng Thơm Nguyễn Thị Hồng Thơm

    0 VF Points
    Thành viên
    28/12/2023 lúc 10:52

    đúng vậy đấy tôi cũng theo dõi tình trạng pin sẽ hao khi chạy quãng đường ngắn. lý do giải thích do nguồn nuôi cho điều hòa để mức độ cao sẽ cần tiêu tốn năng lượng cho thanh đốt, vậy nên khi tôi chạy xe đã giảm điều hòa về 22-23 độ thì thấy tốc độ hao pin giảm hơn.