Home Diễn đàn Tâm sự Sạc pin Trả lời cho: Sạc pin

  • Văn Phạm

    150 VF Points
    Thành viên
    01/01/2024 lúc 19:12

    Qua trò chuyện với 1 tài xế Xanh thì tôi được biết xe Xanh bị khoá trạm sạc từ 30kw trở lên. Mỗi trạm chỉ được sạc 1 lần/1 ngày