Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Xăng Fadill Trả lời cho: Xe Xăng Fadill

  • Hiệp Vũ Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    10/01/2024 lúc 09:35

    Tạm thời thấy vẫn ổn, còn giá thì theo cơ chế chung thị trường nhất là trải qua 2023 biến động hầu hết các xe giảm đây phải mỗi Fadil