Home Diễn đàn Tâm sự Nhận 3 giải thưởng từ 𝐕𝐢𝐧𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑 Trả lời cho: Nhận 3 giải thưởng từ 𝐕𝐢𝐧𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑

  • HỒNG VÕ VĂN

    75 VF Points
    Thành viên
    26/01/2024 lúc 16:20

    Một thương hiệu gắng kết cộng đồng, nhiều hoạt động mang ấm áp và đoàn kết cho xã hội, tạo tiếng vang thương hiệu VINFAST đến toàn cầu. Chúc mừng CTY VINFAST và Cộng Đồng VINFAST.