Home Diễn đàn Phong cách sống Mini Game Nhìn Hình Đoán Chữ Trả lời cho: Mini Game Nhìn Hình Đoán Chữ

  • Dương Thanh Minh

    0 VF Points
    Thành viên
    01/02/2024 lúc 11:17

    Cả nhà mình vào Hội Bình Dương trả lời theo cú pháp như sau: Tỉnh Bình Phước, Huyện Bù Đăng, Xã Đăng Hà, Dốc 5 Cây, 2 bên là cây Cao su, Biển số xe trong hình là …., chủ xe là ……, có 10 người trả lời như tôi. Ai có câu comment gần đúng nhất là người chiến thắng