Home Diễn đàn Lux & Fadil Fadil Trả lời cho: Fadil

  • LONG ĐỖ HOÀNG

    25 VF Points
    Thành viên
    02/03/2024 lúc 09:23

    nổ máy rồi ngồi mở điện thoại xong lại vặn khoá nổ máy ko thấy nổ hoá ra nổ máy từ bao giờ