Home Diễn đàn Tin tức Giải pháp nào để Xanh Platform tạo điều kiện để đối tác chủ xe bán thời gian đeo biển nền Trắng? Trả lời cho: Giải pháp nào để Xanh Platform tạo điều kiện để đối tác chủ xe bán thời gian đeo biển nền Trắng?

  • Quân Đặng Đức Minh

    15 VF Points
    Thành viên
    06/03/2024 lúc 19:54

    biển vàng là quy định của nhà nước, không phải Vin nên ko ai có quyền quyết