Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Phí sạc pin Trả lời cho: Phí sạc pin

  • NGUYỄN TRUNG KIÊN NGUYỄN TRUNG KIÊN

    0 VF Points
    Thành viên
    20/03/2024 lúc 09:46

    Mới sạc sáng nay xong 20/03/2024. Phí sạc 3850/1kw. Rồi kéo theo bao nhiêu hệ lụy không báo trước. Tinh thần dân tộc cái gì, ngày đất nước phát triển còn xa vời lắm. Mất niềm tin thật sự.