Home Diễn đàn VF e34 Cập nhập phần mềm mới trên e34 và mua pin Trả lời cho: Cập nhập phần mềm mới trên e34 và mua pin

  • Tuyết Tuyết

    5 VF Points
    Thành viên
    26/04/2024 lúc 09:48

    Em cũng đã email, gọi điện rất nhiều lần nhưng VF không có chút dấu hiệu gì là muốn giải quyết cả. Có lẽ người dùng chúng ta nên làm cái đơn tập thể, yêu cầu VF ra chính sách thôi ạ. Chứ mang tiếng là thuê nhưng không có chính sách, thì VF đang gây khó khăn cho việc quản lý và xử lý tài sản là con xe của KH.