Home Diễn đàn VF 5 Trời nóng chạy xe có hao pin hơn ? Trả lời cho: Trời nóng chạy xe có hao pin hơn ?

  • Thánh phượt xe điện

    10 VF Points
    Thành viên
    27/04/2024 lúc 12:13

    Vấn đề chung của pin xe điện, em thấy thế giới cũng nhiều chỉ dẫn về khoảng nhiệt độ đẹp nhất dành cho pin xe điện. Cũng mong công nghệ sẽ sớm khắc phục anh nhỉ.