Home Diễn đàn Đánh giá xe Review cầm lái Ve34 Trả lời cho: Review cầm lái Ve34

  • Bảo Chu Ngọc

    0 VF Points
    Danh dự
    12/11/2022 lúc 16:04

    Không nghe tiếng động cơ kêu vói rung khi nổ máy chỉ sợ quên mất lại tưởng chưa khởi động động cơ mà đạp nhầm chân ga thì cũng hơi nguy hiểm