Home Diễn đàn Tâm sự Hành trình bảo vệ môi trường của Vinfast Trả lời cho: Hành trình bảo vệ môi trường của Vinfast

  • Hoàng Bùi Lê Tuấn

    0 VF Points
    Danh dự
    12/11/2022 lúc 16:26

    Kiểu gì chẳng có người vào nói bác bưng bô,PR các kiểu. Nhưng tôi thấy bác nói đúng. Lúc mua xe tôi cũng đắn do xe xăng và xe điện, nhưng mua rồi thì lại thấy đúng, xe xăng thì tiện này kia nhưng xe điện thì lại lợi mình, lợi con cái cả một đời.