Home Diễn đàn Đánh giá xe Khoảng trồng “mấu chốt” trong Chính sách bán hàng ưu đãi VF8 Trả lời cho: Khoảng trồng “mấu chốt” trong Chính sách bán hàng ưu đãi VF8

  • Yến Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    14/11/2022 lúc 14:34

    Em thấy trong ưu đãi nên đầy đủ thông tin về Bảo hành,.. để khách hàng hiểu rõ và nhận ưu đãi nhỉ