Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Pin xe chạy điện sẽ xuống cấp như thế nào sau mỗi năm sử dụng? Trả lời cho: Pin xe chạy điện sẽ xuống cấp như thế nào sau mỗi năm sử dụng?

  • Kiên Trần Trung

    0 VF Points
    Danh dự
    22/11/2022 lúc 19:16

    Mình thấy việc này cũng bình thường, pin cứ sạc là đã hại rồi, chỉ là mỗi lần sạc sẽ hại rất ít không đáng kể, nên theo thời gian, việc hao mòn sẽ xảy ra.