Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sự khác nhau giữa Pin Lithium LFP và Pin Lithium Ternary trang bị trên VF5 Trả lời cho: Sự khác nhau giữa Pin Lithium LFP và Pin Lithium Ternary trang bị trên VF5

  • Quyet Trinh

    10 VF Points
    Thành viên
    23/12/2022 lúc 08:50

    LFP chịu được nhiệt độ nhưng mật độ năng lượng thấp hơn Ternary nên sẽ có khối lượng nặng hơn